Kodeks obnašanja

1. Pouk se prične vsak dan ob 8. uri, dijaki zasedejo svoja mesta ob 7.50. Odmori trajajo po 5 minut, glavna odmora pa 10 oz. 30 minut. Prvi glavni odmor je med 2. in 3. uro in traja 10 minut, drugi glavni odmor pa je med 5. in 6. uro in traja 30 minut. Pouk (7. ura) se zaključi ob 14.15.

2. Interesne dejavnosti in ostale aktivnosti se po dogovoru med profesorji in dijaki ter po odobritvi ravnateljice lahko odvijajo tudi zjutraj, in sicer od 7.00 do 7.50.

3. Popoldanske dejavnosti se pričnejo ob 14.15 in trajajo do zaključka po dogovoru in z odobritvijo ravnateljice.

4. Šolska vrata se odprejo ob 6.30 in zaprejo ob 14.30 uri. Šolo praviloma odklepa in zaklepa hišnik oziroma profesor ali čistilka, ki zadnji (zadnja) zapusti šolo.

5. Dijaki lahko vstopajo v šolo le skozi glavni vhod. Po predhodnem dogovoru z ravnateljico oz. profesorjem pa tudi skozi službeni vhod oz. skozi vhod v prostore za športno vzgojo.

6. Matične učilnice morajo biti po pouku zaklenjene. Zaklepa jih profesor, ki ima zadnjo uro pouk v učilnici.

7. Posebne učilnice se redno zaklepajo. Zaklepajo jih profesorji. Dijaki se v njih ne smejo zadrževati brez profesorja ali laboranta.

8. Kabineti se zaklepajo, brez dovoljenja profesorjev se učenci v njih ne smejo zadrževati.

9. K pouku prihajajo dijaki praviloma med 7.30 in 7.50, ko morajo biti v svojih razredih. V šolo vstopajo skozi glavna šolska vrata in se najprej napotijo v garderobe, kjer se obvezno preobujejo ter odložijo garderobo. Po 7.55 morajo biti dijaki v učilnicah in se pripravljati na pouk. Najkasneje ob 7.55 profesorji odprejo tudi posebne učilnice.

10. Med kratkimi odmori (5 minut) reditelji prezračijo učilnice.

11. Med glavnim odmorom (20 minut) dijaki malicajo v učilnicah, izjema sta le učilnica za računalništvo in predavalnica. Šolskega objekta ne smejo zapustiti. V učilnicah morajo biti pred koncem odmora.

12. Zapuščanje šole v času trajanja pouka oddelka ni dovoljeno. Dijak lahko šolo zapusti predčasno samo z dovoljenjem razrednika ali šolske svetovalne delavke, če so starši izostanek predhodno najavili. Tudi za tak izostanek mora dijak v roku treh dni razredniku prinesti opravičilo.

13. Po končanem pouku položijo dijaki stole na mizo in zapustijo razred.

14. Po končanem pouku se dijaki v šolskih prostorih lahko zadržujejo, če imajo dovoljenje ravnateljice. To dovoljenje ni potrebno, če gre za dejavnosti določene s programom Gimnazije Litija.

15. Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak dijak, reditelj pa ima še naslednje naloge:

  • med odmori in po končani zadnji uri pobriše tablo,
  • na začetku vsake ure javi profesorju manjkajoče dijake in ga obvešča tudi o drugih dogodkih in spremembah v razredu,
  • profesorjem pomaga pri pouku, zlasti pri pripravi učil,
  • po končanem pouku zadnji zapusti razred, pred tem pa še pobriše tablo, pospravi učila, zapre okna in vrata ter ugasne luč,
  • v tajništvo šole oz. svetovalni delavki javi odsotnost učitelja (več kot 10 min).

16. Vsak dan pouka je na hodnikih in pri vhodu v šolo dežurni dijak, ki ga po vrstnem redu v oddelku določi razrednik. Naloge dežurnega dijaka so opisane v posebnih navodilih, ki jih izda ravnateljica. Dežurstvo opravljajo dijaki 2. in 3. letnika.

17. Vse nepravilnosti oziroma kršitve šolskega in hišnega reda je dežurni dijak dolžan javiti dežurnemu profesorju ali ravnateljici.

18. Vse stroške namerno ali iz malomarnosti povzročene škode plača povzročitelj.

19. Kajenje in uživanje alkoholnih pijač ali raznovrstnih poživil ter prinašanje teh v šolske prostore, na šolsko dvorišče in na igrišče ni dovoljeno. Enako velja tudi za ekskurzije in ostale organizirane dejavnosti.

20. Pravila lepega vedenja, vzdrževanja čistoče in reda ter spoštljivega odnosa do žive in nežive narave veljajo tudi za šolske površine.

21. Če dijak ne opravlja domačega dela skladno z učnim načrtom in navodili profesorja oziroma če ne opravlja obveznosti pri laboratorijskih in terenskih vajah, profesor predmeta o tem obvesti razrednika, ta pa ukrepa skladno z 16. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah.

22. Dijak s statusom športnika je dolžan aktivno sodelovati pri urah športne vzgoje in ostalih športnih aktivnostih na šoli (članstvo v šolskih športnih ekipah…). Če dijak krši pravila iz prejšnjega odstavka, lahko profesor športne vzgoje predlaga odvzem statusa.

23. Pri izvedbi organiziranih oblik obveznih izbirnih vsebin so dijaki dolžni spoštovati dogovore in navodila spremljevalcev. Za abonmajske predstave  šola organizira avtobusni prevoz ter zagotavlja dva profesorja spremljevalca na vsakem avtobusu. Dijaki brez dovoljenja profesorja ne smejo zapuščati gledaliških predstav in drugih organiziranih dejavnosti.

24. V času pouka in ostalih šolskih dejavnosti ni dovoljeno, da dijakinje oziroma dijake obiskujejo ali v šolskih prostorih čakajo zunanji obiskovalci.

25. Uporaba mobilnih telefonov je v učilnicah in telovadnici prepovedana.

26. V hišnem redu veljajo tudi vsa določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. RS 60/2010).

27. Nespoštovanje šolskega in hišnega reda se obravnava kot kršitev po 16. členu Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah.

(Skupno 490 obiskov, današnjih obiskov 1)